दलित गैर सररकारी संस्था महासंघमा अवसर

दलित गैर सररकारी संस्था महासंघ र केयर नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा संचालन हुन लागेको परियोजनाको लागि नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा तल उल्लेखित पदहरु खोलिएको हुदा इच्छुक व्यक्तिहरुले दलित गैर सररकारी संस्था महासंघको तल उल्लेखित ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ ।

click here for full screenCLICK HERE FOR FULL SCREEN

Advertisements